Inom Uppsala Brukshundklubb utses varje år de tre vandringspriserna Anna Sandmans minnespris, Stinas Liljeqvists minnespris och Brukshoppet.

Bakgrund: (1993-01-11/av Lars Svanfeldt). Notera att utmärkelserna i regel utdelas på årsmötet påföljande år! Följande bakgrund är hämtad från Uppsala BK:s verksamhetsberättelse 1970: ”Efter framlidna klubbmedlemmen Anna Sandman erhöll klubben en donation om 2 000:– (SKR). Stadgar har fastställts under året där det fastslagits att summan skall fonderas och för avkastningen varje år skall ett minnespris utdelas, benämnt Anna Sandmans minne. En prisnämnd, enligt stadgarna, i vilken ingår sekreteraren och sammankallande i tävlingskommittén (numera tävlingssektorn, TÄS) samt en aktiv domare ur klubbens domarkår har årligen att ta ställning till vilket ändamål och till vilken person minnespriset skall utdelas, inom alternativgrupperna: Medlem med framstående tävlingsresultat under året, eller till medlem som nått goda resultat vid utställning eller till medlem såsom erkänsla för förtjänstfullt arbete i klubbens syfte. Nämndens ställningstagande gällande 1970 kommer att offentliggöras vid årsfesten den 11/12 1970. Stadgekommitte för Anna Sandmans minnespris var Rune Nyström och Uno Sund.”

Statuter (förslag fastställt av medlemsmöte 1970-10-21/gm Uno Sund och Rune Nyström):

§1 Den av fru Anna Sandman donerade summan 2 000:– (höjd till 4 000:– 1975 och 5 000:– 1979) insättes på bank och avkastningen (räntan) per år skall utgöra det belopp som det årligen utdelade priset får kosta.§2 Minnespriset är uppsatt år 1970. Priset skall utdelas årligen med början för verksamhetsåret 1969-70 och kan utdelas till något av följande alternativ: Till medlem (1) med framstående tävlingshund under verksamhetsåret, (2) som under verksamhetsåret når goda resultat på utställning, eller (3) såsom erkänsla för förtjänstfullt arbete för klubbens syfte under verksamhetsåret.§3 Pris: Minnespriset utgörs av tennfat.
§4 Styrelsens ordinarie sekreterare, sammankallande i tävlingssektorn (TÄS; tidigare kallad tävlingskommittén) samt en representant (aktiv) från domarkåren utgör den nämnd som utser prismottagaren. Representanten från klubbens aktiva domare kallas i bokstavsordning att verka inom nämnden ett verksamhetsår i taget. Den förstnämnda är sammankallande i nämnden.
§5 Prismottagaren skall av nämnden vara utsedd och styrelsen delgiven senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut.
§6 Skulle inom nämnden inte nås majoritet för någon kandidat, ombedes klubbens ordförande eller vice ordförande att avge sin röst för någon av kandidaterna som föreslagits av nämnden.
§7 Utdelandet av priset skall äga rum under högtidliga former i samband med allmän sammankomst inom klubben. Detta skall ske senast halvår in på nästföljande verksamhetsår.
§8 Klubbmedlem skall äga rätt att till prisnämnden inkomma med förslag på kandidat för erhållande av minnespriset.
§9 Skulle klubben upplösas, uttages donationssumman och utdelas av nämnden i form av minnespriser till då levande medlemmar som utfört förtjänstarbete för klubbens syfte. Medlem som tidigare erhållit detta pris får ej ifrågakomma.

Pristagare Anna Sandmans minnespris

1970 Erik ”Jerker” Eriksson
1971 Kerstin Thunell
1972 Gunilla Andersson
1973 Rune Nyström
1974 Henry Renståhl
1975 Åke ”Fontan” Fondelius
1976 Hans Ahlgren
1977 Åke Hammebring
1978 Maritha Wolrath
1979 Monica Tjernström
1980 Siv Hammebring
1981 Göran ”Ludde” Lundin
1982 Birgitta Lundqvist
1983 Marita Berg
1984 Lennart Johansson
1985 Helena Stenberg
1986 Sören Uppman
1987 Benny Wrangebo
1988 Thure Antehed
1989 Inger Svedin
1990 Kristina ”Tina” Iversen
1991 Inger Bergström
1992 Marie Sverin
1993 Tord & Ulla Hortlund
1994 Maria Yttermyr
1995 Annsofie Wahlström
1996 Richard Fredriksson
1997 Mette Fredriksson
1998 Solveig Rosén
1999 Eva Köman-Hagström
2000 Torbjörn Härlin
2001 Tommy Nilsson
2002 Gunnel Antehed
2003 Christina ”Stina” Liljeqvist
2004 Helene Hansson Hamlin
2005 Katarina Kyllmar
2006 Marie Louise Härlin
2007 Lars Nicander
2008 Mimmi Johnsson
2009 Elin Spangenberg
2010 Kjell Pettersson
2011 Thomas Lundin
2012 Ann Högberg
2013 Margareta Skaaret
2014 Lena Sandberg
2015 Marie Larsson
2016 Kjell Tapper
2017 Ann-Marie Gustafson
2018 Susanne Hortlund

Stina har under en lång tid varit en aktiv medlem på Uppsala brukshundklubb. Hon ägnade sig åt flera olika grenar men skogsarbete i form av spår och sök var det som låg henne varmast om hjärtat. Därför delas hennes minnespris ut till ekipage som tävlar aktivt och framgångsrikt i bruksgrenarna spår och sök.

Priset tilldelas det ekipage som samlat ihop mest poäng enligt tabellen nedan, på officiella tävlingar det senaste kalenderåret. Om fler än ett ekipage har den högsta poängsumman tillfaller priset det ekipage som tävlat i den högsta klassen.

Det finns ingen begränsning i antalet resultat som får räknas in. Priset kan tilldelas medlemmar i Uppsala brukshundklubb och Uppsala hundungdom och endast de tävlingar där ekipaget har tävlat för någon av dessa klubbar får räknas in. Det ekipage som vinner priset tilldelas en pokal graverad med förarens och hundens namn. På Uppsala brukshundklubbs hemsida ska en lista upprättas där pristagarnas namn fylls på allt eftersom. Priset är instiftat år 2015.

Resultaten skickas in via detta formulär. Ange datum, arrangerande klubb, resultat och klass för tävlingarna.

  • Appell godkänd 2 p
  • Appell uppflyttningspoäng 10 p
  • Lägre godkänd 2 p
  • Lägre uppflyttningspoäng 10 p
  • Högre godkänd 2 p
  • Högre klass uppflyttningspoäng 10 p
  • Elitklass godkänd 2 p
  • Elitklass certpoäng 10 p
  • Elitklass cert 20 p
  • SM-start godkänd eller högre poäng 50 p

Pristagare Stinas Liljeqvists minnespris

2015 Karin Gäredal
2016 Li Hedenström
2017 Jenny Blomqvist
2018 Jenny Blomqvist

Bakgrund: Instiftat 2000-04-01 av UBKs styrelse. Beslut om ett pris för bruksprestationer togs efter årsmötet 2000. Detta för att UBK på ett uppskattande sätt skall kunna hedra våra arbetande bruksekipage. Priset utdelas första gången för bruksprovs-prestationer utförda under 1999.

Statuter: Priset tillfaller den hundförare/ekipage i UBK som enligt prisjuryn (se 4 nedan) med egen hund utfört årets bästa prestation/-er i bruks (grupperna SKH, SPH, RPH eller SÖKH i klasserna Akl, Lkl, Hkl och/eller Ekl). Utdelningen sker under festliga omständligheter – motsvarande UBKs årsfest, årsmöte eller i sista hand på annat klubbmöte – iakttagande följande statuter: (1) Priset skall tilldelas förare med hund av brukshundsras, eller till förare med hund av annan ras som på bruksprov deltagit på samma villkor. (2) Prestationerna skall antingen ha utförts i grupp/klass enligt ovan eller i arbete som resulterar i deltagande i motsvarande grupper. I det senare fallet gäller att arbete med problemlösning och målinriktad träning även kan premieras. (3) Vandringspriset tillfaller för alltid den förare som med en eller flera hundar erhållit priset tre (3) gånger. (4) Prisjury skall utgöras av sittande styrelse i Uppsala Brukshundklubb tillsammans med ansvarig i Tävlingssektorn (TÄS) och klubbens domaransvarig. Ordförande för detta förfarande, tillika med utslagsröst vid flera likvärdiga kandidater, är UBKs ordförande.

Pris: Tenntallrik. Den årliga vinnaren av priset – BRUKSHOPPET – får en inskription (= namn + hund) i vandringspriset samt tilldelas även en tung – bruks – apport (1–2–4 kg) anpassad till förarens respektive hund. Styrelsen beskostar inskriptionen i VP samt apporten. Vandringspriset sätts upp för beskådande i klubbstugan och tages ej hem av vinnaren!

Pristagare brukshoppet

1999 Kristina ”Tina” Iversen, Kiragårdens Gizzo, SPH
2000 Gunnel Antehed, Lindholmens Chopin, RPH
2003 Karina Kyllmar, Mandylikes Charming Countess, SPH
2004 Ann Högberg, Mandylikes Yield, SPH
2005 Christina ”Stina” Liljeqvist, Rapports Dimma, SPH
2006 Marie Louise Härlin, Subtils Idefix, SPH
2007 Susanne Hortlund, Passat Bibbi, SÖKH
2008 Tina Hansson, SBCH Kiragårdens Lycka, SPH
2009 Agneta Fredriksson, Zanzlöza Brummeliza, SPH
2010 Susanna Engström, Iaxedex Clippa, SPH
2011 Eva Molin, Mandylike’s Painstaker
2012 Susanne Hortlund, Passat Bibbi, SÖKH
2013 –
2014 Katarina Kyllmar, Mandylikes Toffee, SPH
2015 Pia Selin, för flitigt arbete med brukssatsningen
2016 Li Hedenström, Brigadens Iwer SÖKH, SPH
2017 Elisabeth Gräslund Berg, Björnsjön’s Miss-Afrodite
2018 Elin Spangenberg