Tävlingar och prov

Du kan hitta alla våra tävlingar inom bruks, IPO, mondioring, lydnad och rallylydnad på SBK tävling genom att klicka här.

För att hitta våra tävlingar inom agility, kika in SAgiKs hemsida.

Vandringspriser

Följande vandringspriser och övriga priser utses inom Uppsala Brukshundklubb.

Bakgrund: (1993-01-11/av Lars Svanfeldt). Notera att utmärkelserna i regel utdelas på årsmötet påföljande år! Följande bakgrund är hämtad från Uppsala BK:s verksamhetsberättelse 1970: ”Efter framlidna klubbmedlemmen Anna Sandman erhöll klubben en donation om 2 000:– (SKR). Stadgar har fastställts under året där det fastslagits att summan skall fonderas och för avkastningen varje år skall ett minnespris utdelas, benämnt Anna Sandmans minne. En prisnämnd, enligt stadgarna, i vilken ingår sekreteraren och sammankallande i tävlingskommittén (numera tävlingssektorn, TÄS) samt en aktiv domare ur klubbens domarkår har årligen att ta ställning till vilket ändamål och till vilken person minnespriset skall utdelas, inom alternativgrupperna: Medlem med framstående tävlingsresultat under året, eller till medlem som nått goda resultat vid utställning eller till medlem såsom erkänsla för förtjänstfullt arbete i klubbens syfte. Nämndens ställningstagande gällande 1970 kommer att offentliggöras vid årsfesten den 11/12 1970. Stadgekommitte för Anna Sandmans minnespris var Rune Nyström och Uno Sund.”

Statuter (förslag fastställt av medlemsmöte 1970-10-21/gm Uno Sund och Rune Nyström):

§1 Den av fru Anna Sandman donerade summan 2 000:– (höjd till 4 000:– 1975 och 5 000:– 1979) insättes på bank och avkastningen (räntan) per år skall utgöra det belopp som det årligen utdelade priset får kosta.§2 Minnespriset är uppsatt år 1970. Priset skall utdelas årligen med början för verksamhetsåret 1969-70 och kan utdelas till något av följande alternativ: Till medlem (1) med framstående tävlingshund under verksamhetsåret, (2) som under verksamhetsåret når goda resultat på utställning, eller (3) såsom erkänsla för förtjänstfullt arbete för klubbens syfte under verksamhetsåret.§3 Pris: Minnespriset utgörs av tennfat.
§4 Styrelsens ordinarie sekreterare, sammankallande i tävlingssektorn (TÄS; tidigare kallad tävlingskommittén) samt en representant (aktiv) från domarkåren utgör den nämnd som utser prismottagaren. Representanten från klubbens aktiva domare kallas i bokstavsordning att verka inom nämnden ett verksamhetsår i taget. Den förstnämnda är sammankallande i nämnden.
§5 Prismottagaren skall av nämnden vara utsedd och styrelsen delgiven senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut.
§6 Skulle inom nämnden inte nås majoritet för någon kandidat, ombedes klubbens ordförande eller vice ordförande att avge sin röst för någon av kandidaterna som föreslagits av nämnden.
§7 Utdelandet av priset skall äga rum under högtidliga former i samband med allmän sammankomst inom klubben. Detta skall ske senast halvår in på nästföljande verksamhetsår.
§8 Klubbmedlem skall äga rätt att till prisnämnden inkomma med förslag på kandidat för erhållande av minnespriset.
§9 Skulle klubben upplösas, uttages donationssumman och utdelas av nämnden i form av minnespriser till då levande medlemmar som utfört förtjänstarbete för klubbens syfte. Medlem som tidigare erhållit detta pris får ej ifrågakomma.

Pristagare Anna Sandmans minnespris

1970 Erik ”Jerker” Eriksson
1971 Kerstin Thunell
1972 Gunilla Andersson
1973 Rune Nyström
1974 Henry Renståhl
1975 Åke ”Fontan” Fondelius
1976 Hans Ahlgren
1977 Åke Hammebring
1978 Maritha Wolrath
1979 Monica Tjernström
1980 Siv Hammebring
1981 Göran ”Ludde” Lundin
1982 Birgitta Lundqvist
1983 Marita Berg
1984 Lennart Johansson
1985 Helena Stenberg
1986 Sören Uppman
1987 Benny Wrangebo
1988 Thure Antehed
1989 Inger Svedin
1990 Kristina ”Tina” Iversen
1991 Inger Bergström
1992 Marie Sverin
1993 Tord & Ulla Hortlund
1994 Maria Yttermyr
1995 Annsofie Wahlström
1996 Richard Fredriksson
1997 Mette Fredriksson
1998 Solveig Rosén
1999 Eva Köman-Hagström
2000 Torbjörn Härlin
2001 Tommy Nilsson
2002 Gunnel Antehed
2003 Christina “Stina” Liljeqvist
2004 Helene Hansson Hamlin
2005 Katarina Kyllmar
2006 Marie Louise Härlin
2007 Lars Nicander
2008 Mimmi Johnsson
2009 Elin Spangenberg
2010 Kjell Pettersson
2011 Thomas Lundin
2012 Ann Högberg
2013 Margareta Skaaret
2014 Lena Sandberg
2015 Marie Larsson
2016 Kjell Tapper
2017 Ann-Marie Gustafson
2018 Susanne Hortlund

Bakgrund: Instiftat 2000-04-01 av UBKs styrelse. Beslut om ett pris för bruksprestationer togs efter årsmötet 2000. Detta för att UBK på ett uppskattande sätt skall kunna hedra våra arbetande bruksekipage. Priset utdelas första gången för bruksprovs-prestationer utförda under 1999.

Statuter: Priset tillfaller den hundförare/ekipage i UBK som enligt prisjuryn (se 4 nedan) med egen hund utfört årets bästa prestation/-er i bruks (grupperna SKH, SPH, RPH eller SÖKH i klasserna Akl, Lkl, Hkl och/eller Ekl). Utdelningen sker under festliga omständligheter – motsvarande UBKs årsfest, årsmöte eller i sista hand på annat klubbmöte – iakttagande följande statuter: (1) Priset skall tilldelas förare med hund av brukshundsras, eller till förare med hund av annan ras som på bruksprov deltagit på samma villkor. (2) Prestationerna skall antingen ha utförts i grupp/klass enligt ovan eller i arbete som resulterar i deltagande i motsvarande grupper. I det senare fallet gäller att arbete med problemlösning och målinriktad träning även kan premieras. (3) Vandringspriset tillfaller för alltid den förare som med en eller flera hundar erhållit priset tre (3) gånger. (4) Prisjury skall utgöras av sittande styrelse i Uppsala Brukshundklubb tillsammans med ansvarig i Tävlingssektorn (TÄS) och klubbens domaransvarig. Ordförande för detta förfarande, tillika med utslagsröst vid flera likvärdiga kandidater, är UBKs ordförande.

Pris: Tenntallrik. Den årliga vinnaren av priset – BRUKSHOPPET – får en inskription (= namn + hund) i vandringspriset samt tilldelas även en tung – bruks – apport (1–2–4 kg) anpassad till förarens respektive hund. Styrelsen beskostar inskriptionen i VP samt apporten. Vandringspriset sätts upp för beskådande i klubbstugan och tages ej hem av vinnaren!

Pristagare brukshoppet

1999 Kristina “Tina” Iversen, Kiragårdens Gizzo, SPH
2000 Gunnel Antehed, Lindholmens Chopin, RPH
2003 Karina Kyllmar, Mandylikes Charming Countess, SPH
2004 Ann Högberg, Mandylikes Yield, SPH
2005 Christina “Stina” Liljeqvist, Rapports Dimma, SPH
2006 Marie Louise Härlin, Subtils Idefix, SPH
2007 Susanne Hortlund, Passat Bibbi, SÖKH
2008 Tina Hansson, SBCH Kiragårdens Lycka, SPH
2009 Agneta Fredriksson, Zanzlöza Brummeliza, SPH
2010 Susanna Engström, Iaxedex Clippa, SPH
2011 Eva Molin, Mandylike’s Painstaker
2012 Susanne Hortlund, Passat Bibbi, SÖKH
2013 –
2014 Katarina Kyllmar, Mandylikes Toffee, SPH
2015 Pia Selin, för flitigt arbete med brukssatsningen
2016 Li Hedenström, Brigadens Iwer SÖKH, SPH
2017 Elisabeth Gräslund Berg, Björnsjön’s Miss-Afrodite
2018 Elin Spangenberg

Stina har under en lång tid varit en aktiv medlem på Uppsala brukshundklubb. Hon ägnade sig åt flera olika grenar men skogsarbete i form av spår och sök var det som låg henne varmast om hjärtat. Därför delas hennes minnespris ut till ekipage som tävlar aktivt och framgångsrikt i bruksgrenarna spår och sök.

Priset tilldelas det ekipage som samlat ihop mest poäng enligt tabellen nedan, på officiella tävlingar det senaste kalenderåret. Om fler än ett ekipage har den högsta poängsumman tillfaller priset det ekipage som tävlat i den högsta klassen.

Det finns ingen begränsning i antalet resultat som får räknas in. Priset kan tilldelas medlemmar i Uppsala brukshundklubb och Uppsala hundungdom och endast de tävlingar där ekipaget har tävlat för någon av dessa klubbar får räknas in. Det ekipage som vinner priset tilldelas en pokal graverad med förarens och hundens namn. På Uppsala brukshundklubbs hemsida ska en lista upprättas där pristagarnas namn fylls på allt eftersom. Priset är instiftat år 2015.

Resultaten skickas in via detta formulär. Ange datum, arrangerande klubb, resultat och klass för tävlingarna.

 • Appell godkänd 2 p
 • Appell uppflyttningspoäng 10 p
 • Lägre godkänd 2 p
 • Lägre uppflyttningspoäng 10 p
 • Högre godkänd 2 p
 • Högre klass uppflyttningspoäng 10 p
 • Elitklass godkänd 2 p
 • Elitklass certpoäng 10 p
 • Elitklass cert 20 p
 • SM-start godkänd eller högre poäng 50 p

Pristagare Stinas Liljeqvists minnespris 

2015 Karin Gäredal
2016 Li Hedenström
2017 Jenny Blomqvist
2018 Jenny Blomqvist

Hederspriser

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Allroundekipage: Alla tävlingar under året kan räknas in, under förutsättning att starterna är gjorda på officiella tävlingar och att lägst godkänt resultat uppnåtts. Vid lika poäng delas priset.

Per tävlingsgren                      50 poäng
Per tävlingsstart                      1 poäng

Officiella grenar och godkänt resultat

Bruks – Godkänd
Nordic style – Godkänd
Lydnad – Godkänd/3dje pris
IPO – Godkänd
Utställning – Good
Agility – Ej diskat lopp
Rallylydnad – Kvalificerat resultat
Nosework – Diplom
Freestyle – Uppflyttad
Heelwork to Music – Uppflyttad
Teamwork to Music – Uppflyttad
Mondioring – Godkänd
Drag – Genomfört lopp
IPO-R – Godkänd

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Ett vandringspris skänkt till minne av UBKs första ordförande Henning Gelin

Årets debutant: Priset tilldelas det ekipage som under året startat på officiellt prov för första gången och som uppnår högst poängsumma enligt nedan. Alla tävlingar under året kan räknas in, under förutsättning att starterna är gjorda på officiella tävlingar. Vid lika poäng delas priset. Poäng ges även för pallplaceringar, enligt följande: 

3:e placering: 3 p
2:a placering: 4 p
1:a placering: 5 p 

 • Bruks Godkänd: 5 p
  • Uppflyttad: 10 p
 • Nordic style Godkänd: 10 p
 • Lydnad Godkänd/3:e pris/2:a pris: 5 p 
  • Uppflyttad/1:a pris: 10 p  
 • IGP/BSL/FH Godkänd BH: 5 p
  • Godkänd övriga klasser: 10 p 
 • Utställning Good/Very good: 5 p 
  • Excellent/HP/CERT: 10 p 
 • Agility Ej diskat lopp: 5 p 
  • Pinne: 10 p  
 • Rallylydnad Kvalificerat resultat: 10 p  
 • Nosework Diplom: 10 p
 • Freestyle Uppflyttningsresultat: 10 p  
 • Heelwork/teamwork Uppflyttningsresultat: 10 p
 • Mondioring Godkänd: 10 p 
 • Drag Genomfört lopp: 10 p 
 • IPO-R Godkänd: 10 p 

Priset instiftades år 2010

Du skickar in de 4 bästa resultaten i respektive klass för din hund senast den 20 jan 2019 via detta formulär.

Vid frågor kontakta mariafondelius@gmail.com

Uträkning för den som vill räkna själv.

 •  Resultat från officiella individuella klasser räknas (ej lagklasser)
 • 8 resultat räknas, varav 4 från agilityklass och 4 från hoppklass
 • Alla hundar som tar sig i mål får poäng

1.    Beräkna hinderpoäng

 • 15 poäng för att hunden gått i mål oavsett fel
 • Dra av 1 poäng per hinderfel, ej tidsfel (Ex rivning, 5 fel = 5 poängs avdrag) Har man fler än 15 hinderfel kan denna alltså bli mindre än 0
 • Multiplicera med klasskoefficient

Klass 1 – 1
Klass 2 – 1,25
Klass 3 – 1,5

2.    Beräkna fartpoäng

 • Dela idealtiden med hundens bantid.
 • Multiplicera detta med referenstidkoefficienten för klassen enligt tabell

Klass1              Klass 2             Klass 3

Agilityklass    2,9                    3,2                    3,5

Hoppklass     3,3                    3,7                    3,9

Referenstidskoefficienten är en koefficient som domaren använder när han beräknar idealtiden.

 • Multiplicera farten med 4 för hoppklass och 5 för agilityklass.

3.    Lägg ihop hinderpoäng och fartpoäng

 • Blir summan mindre än 1 så får hunden 1.
 • Avrunda till heltal.
Exempel

En hund i agilityklass 2 har 10 hinderfel och tiden 43,11. Referenstiden är 45 sek.

Ekipagets hinderpoäng: (15-10) * 1,25=6,25 p

Ekipagets fartpoäng: 45/43,11 * (koeff för A2) 3,2 * (fartkoeff agility) * 5 = 16,70

Summa poäng: 6,25+16,70=23 poäng

Tidigare Pristagare 
2012 Johanna Ehlin med Rally
2013 Kjell Pettersson med Karma
2014 Helen Umberg med Disney
2015 Helen Umberg med Disney
2016 Maria Wilbe med Alice
2017 Lena Sandberg med Vita

Priset instiftades år 2010.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa Lydnadsekipage: SBK:s regler för officiella lydnadsprov gäller. Resultat från lydnadsklass 1, 2 och 3 får räknas med (alltså ej resultat för startklass), dock lägst 3:e pris. De tre (3) bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till de ekipage som tävlat i högsta klass med bästa resultat. Vid fortsatt lika poäng delas priset.

Tidigare Pristagare 
2010 Birgitta Anden med Lizzie
2011 Mimmi Johnsson Berger med Tingel
2012 Anette Broberg med Bixa
2013 Lovisa Nilsson med Cinna
2014 Elisabeth Sterner med Ella
2015 Marie Wallin
2016 Agneta Fredriksson med Chiltanas Iron Inpossibel
2017 Bodil Olsson med Cayenne

Priset instiftades år 2015 av Uppsala brukshundklubbs styrelse.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets bästa rallylydnadsekipage: Priset tilldelas det ekipage som under kalenderåret erhållit den högsta sammanlagda poängsumman vid tre tävlingar i rallylydnad. Poängen för varje av de tre tävlingarna räknas ut enligt följande:

 • Nybörjarklass – resultatet + 0 poäng
 • Fortsättningsklass – resultatet + 5 poäng per start
 • Avancerad klass – resultatet + 10 poäng per start
 • Mästarklass – resultatet + 15 poäng per start
 • Placering 3: +5 poäng
 • Placering 2: +10 poäng
 • Placering 1: +15 poäng

De tre tävlingarna behöver ej genomföras i samma klass. Vid samma poängsumma tilldelas priset det ekipage som har tävlat i den högsta klassen.

Tidigare pristagare 

2015 Frida Hagelin
2016 Gunilla Byberg
2017 Gunilla Byberg

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa IPO, BSL och FH-ekipage: SBK:s regler för officiella prov gäller. Endast resultat från officiella tävlingar räknas. Det bästa resultatet under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta poängen vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den som tävlat i den högsta klassen. Därefter delas priset vid lika poäng. Poängen beräknas enligt nedan.

Först räknas snittpoängen ut:
För IPO gäller avdelning A+B+C delat på 3
För BSL gller avdelning A+B delat på 2
För FH gäller den uppnådda poängen
För IPO-FH gäller poängen för spår 1+spår 2 delat på 2.  

Snittpoängen multipliceras sedan enligt nedan:
Klass 1/FH1 – poäng x 1,1
Klass 2/FH2 – poäng x 1,2
Klass 3/IPO-FH – poäng x 1,3

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Gäller TSM och TEM officiell tävling. De tre bästa resultaten för året räknas.

Klass 1 deltagande i tävling 3 p
100 p 0 fel = 10 p
100 p oavsett antal fel= 8p
Klass 2 deltagande på tävling= 4 p
100 p 0 fel = 15 p
100 p oavsett antal fel= 13 p
Klass 3 deltagande på tävling =5 p
100 p 0 fel= 20 p

100 p oavsett antal fel=18 p

Uppflyttning till nästa klass 5 p
Klassvinst totalen= 8 p
Andra placering totalen = 7 p

Tredje placering totalen = 6 p

Första placering Delsök= 5 p
Andra placering del sök = 4 p

Tredjeplacering del sök = 3 p

SSE klass1 = 1 p
SSE klass 2 =2 p

SSE klass 3 =3 p

GODKÄNT DP=1 p

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa freestyle, heelwork och teamwork-ekipage: SBK:s regler för officiella tävlingar gäller. De tre (3) bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Resultaten kan blandas mellan grenarna och klasserna. Den som erhåller högsta poängsumma enligt uträkningen nedan vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta poäng på kategorin precision och samarbete. Därefter delas priset vid lika poäng.

Freestyle och heelwork klass 1: poängen x 1,1
Freestyle och heelwork klass 2: poängen x 1,2
Freestyle och heelwork klass 3: poängen x 1,3
Teamwork: poängen x 1,2

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa Utställningshund: SKK:s Championats- och Utställningsbestämmelser gäller. Endast resultat från officiella utställningar räknas. Den hund med högst sammanlagda poäng enligt nedanstående tabell vinner priset. Alla utställningsresultat under året får medräknas, förutsatt att man uppnått något av nedanstående. Har man under samma utställning fått flera av nedanstående utmärkelser så får man tillgodoräkna sig alla dessa, exempelvis om man vid samma utställning fått både CK och CERT så får man 6+7 p för dn utställningen. Vid lika poäng delas priset.

CK 6 poäng
CERT 7 poäng
Nordic CERT 8 poäng
CACIB 8 poäng
BIM 9 poäng
BIR 10 poäng

Priset instiftades 1999.

Uppsala BK:s vandringspris till Bästa bruksekipage skänkt av Upplandsdistriktet

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Samtliga resultat ska vara erövrade i Sverige  
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa Bruksekipage: SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass samt nordic style får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två (2) bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

Tidigare Pristagare 
1999 Mette Fredriksson med Svedens Caxi
2004 Ann Högberg med Mandylikes Yield
2006 Katarina Kyllmar med Mandylikes Tinsel
2007 Katarina Kyllmar med Mandylikes Tinsel
2008 Tina Hansson med Kiragårdens Lycka
2009 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2010 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2011 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2012 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2013 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2014 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2015 Karin Gäredal
2016 Li Hedenström med Brigadens Iver
2017 Jenny Blomqvist med Blackbound Keeley

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa Patrullhund: SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass patrull samt nordic style patrull får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng. 

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa rapporthund: SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass rapport samt nordic style rapport får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa skyddshund: SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass skydd samt nordic style skydd får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa spårhund:  SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass spår samt nordic style spår får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

För att ansöka om priset, fyll i formuläret här.

För samtliga hederspris gäller:  

 • Ägare/förare skall vara medlem i Uppsala brukshundklubb.
 • De tävlingar som utgör resultatet för hederspriset ska vara officiella tävlingar där ägaren/föraren tävlat för Uppsala brukshundklubb.
 • Hunden ska vara svenskregistrerad
 • Kvalificeringssåret är 1 januari tom 31 december.  
 • Priset delas ut vid UBK:s årsmöte eller årsfest efterföljande år.   
 • Vinnaren av priset får en pokal, rosett eller liknande med förarens och hundens namn på.

Årets Bästa sökhund:  SBK:s regler för officiella bruksprov gäller. Resultat från lägre, högre och elitklass sök samt nordic style sök får räknas (alltså ej reslutat från appellklass), dock lägst godkänt resultat. De två bästa resultaten under kvalificeringssåret räknas. Den som erhåller högsta resultat (= % av maxpoäng) vinner priset. Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen, vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst resultat på huvudmomentet. Därefter delas priset vid lika poäng.

Funktionär

Så du vill hjälpa till? Toppen!!

Det finns många uppgifter på en brukshundklubb. Vi är en ideell förening och lever på medlemmarnas eget engagemang i verksamheten. Vi behöver alltid hjälp inom våra sektorer och med figuranter och funktionärer till våra tävlingar.

Vi uppmuntrar Dig verkligen att kontakta oss och berätta vad Du är intresserade av att hjälpa till med! 

Belöningarna kan vara många, t.ex. att lära dig nya saker att ta med i din egen hundträning, eller kanske bara att få ett tacksamt leende av en tävlande du just hjälpt hitta rätt.

Vill du engagera dig i klubbens organisation?
Vill du engagera dig i klubbens verksamhet bör du ta en titt på våra sektorer för att se inom vilka områden du kan tänkas vara intresserad att hjälpa till. Kontakta sedan respektive sektorsansvarig/ sammankallande så försöker vi hjälpa dig att hitta rätt.

tavling[at]uppsalabrukshundklubb.se Utskott för tävlingsverksamhet
hus[at]uppsalabrukshundklubb.se Utskott för hundägarutbildningen
tjh[at]uppsalabrukshundklubb.se Utskott för samhällsnytta
rus[at]uppsalabrukshundklubb.se Utskott för avel och hälsa

Vill du hjälpa till på en tävling?

Alla hjälpande händer är välkomna! Är du intresserad av att hjälpa till ska du kontakta funktionärsgruppen (via mail) så försöker vi hjälpa dig att hitta rätt. Att vara funktionär på en tävling är väldigt kul, man får se och inspireras av duktiga ekipage, lära sig mer om hundsport samtidigt som det är ett bra sätt att komma in i klubben och lära känna nya människor. Det spelar ingen roll om du har mycket erfarenhet av de olika hundsporterna eller ingen alls, det finns en plats för alla – och alla behövs!

Vad finns det då för olika uppgifter och vad skulle passa dig bäst? Här följer en del av dem:

Till lydnadsmomenten, både i lydnad och bruksgrenarna, behövs skrivare som noterar domarnas poäng och kommentarer på respektive moment. För att vara skrivare behöver du inga speciella förkunskaper och det är en passande uppgift för nybörjaren.

I appell och lägre klass i bruksgrenarna ingår momentet budföring. Hunden ska här springa en sträcka från sin förare till en mottagare. Där ska den sätta sig i fotposition innan den på kommando återvänder till föraren. En mottagare i budföring bör vara hundvan.

I bruksmomentet spår behövs morgonpigga funktionärer som hjälper till att lägga ut spåren inför tävlingarna. Det innebär ofta att man behöver åka ut till spårmarkerna någon gång innan själva tävlingsdagen och rekognosera så att man sedan går ett spår med rätt längd och med ett avslut på rätt plats. En spårläggare bör ha tillgång till bil och får självklart reseersättning av klubben.

När ett spårekipage nått slutet av spåret möts denne av mottagaren som noterar tiden och tar emot upphittade spårpinnar vilka sedan avlämnas till tävlingsledaren. Det är vanligt att de som varit spårläggare och redan finns på plats ute i spårmarkerna också är mottagare. En spårmottagare bör ha tillgång till bil och får självklart reseersättning av klubben.

Bruksmomentet sök är svårt att få en glimt av som publik, men figuranten kommer att ha första parkett. Som figurant får du gömma dig på anvisad plats i en sökruta, för att sedan invänta att hunden hittar dig. Sökfiguranten behöver åtminstone vara bekant med bruksgrenen sök samt klara av att sitta stilla en längre stund. (Nya regler är på gång som kräver utbildning för sökfiguranter.)

Skott ingår i flera olika bruksmoment. Skytten står under tävlingsledarens ledning och följer dennes instruktioner. Är man skytt på en rapporttävling är man placerad ute i skogen längs rapportsträckan, medan man som skytt på en platsliggning är placerad på eller i närheten av lydnadsplanen.

På tävling är köket en av de viktigaste funktionerna. Vid sök- och spårtävlingar fixar man smörgåsar och kaffe som ska ut till funktionärerna som är i skogen. När de återkommer från skogen och är hungriga vill de gärna ha något varmt att äta, tex pyttipanna. I kafeet säljs smörgåsar, fikabröd, kaffe/te dricka och våffla/korv till de tävlande/publiken. Här inne har du möjlighet att träffa trevliga människor som kommer till klubben och tävlar. Du har även en bra utsiktsplats att se på tävlingarna.

Funktionärsroller i agility

Står på planen och dömer det ekipage som är på banan. Domaren ger startsignal till startande ekipage och kontrollerar också att hunden inte har något halsband på sig under loppet. Domaren är oftast den person som ritat banan och fastställer referenstiden.

Ansvarar för anmälningar vid starten. Ser till att rätt ekipage kommer in på banan i rätt startordning och ser till att det blir bra ”flyt”

Håller ögonen på domaren under hela loppet och rapporterar domartecken till skrivaren som antecknar hinderfel, vägran och diskvalificering.

Skriver ner alla hinderfel under loppet som rapporteras av domaren via den funktionär som är ”ögon”.

Tar tiden på ekipaget som ett komplement till den automatiska tidtagningen. I det fall den automatiska tidtagningen inte skulle fungera så gäller tidtagarens tidtagning. Har man ingen automatisk tidtagning brukar man vara två tidtagare.

Ser till att flytta kopplet som föraren tar av sin hund från start till mål för att föraren lätt ska kunna koppla upp sin hund efter genomfört lopp. Kan ibland vara samma person som tidtagare.

Sitter vid sidan av banan och lägger upp hinderbommar som rivs, rättar till tunnlar som flyttat på sig, rättar till släpet på platta tunneln. Kan vara en eller flera hinderfixare runt banan.

Lägger kontinuerligt in resultat i datorn, kontrollerar mot det skrivaren har noterat, lägger över resultaten på ett usb minne och lämnar till tävlingsledaren.