Tävlingar

/Tävlingar
Tävlingar2018-08-08T12:12:55+00:00

Tävlingar och prov

Du kan hitta alla våra tävlingar inom bruks, IPO, mondioring, lydnad och rallylydnad på SBK tävling genom att klicka här.

För att hitta våra tävlingar inom agility, kika in SAgiKs hemsida.

Vandringspriser

Följande vandringspriser och övriga priser utses inom Uppsala Brukshundklubb.

Bakgrund: (1993-01-11/av Lars Svanfeldt). Notera att utmärkelserna i regel utdelas på årsmötet påföljande år! Följande bakgrund är hämtad från Uppsala BK:s verksamhetsberättelse 1970: ”Efter framlidna klubbmedlemmen Anna Sandman erhöll klubben en donation om 2 000:– (SKR). Stadgar har fastställts under året där det fastslagits att summan skall fonderas och för avkastningen varje år skall ett minnespris utdelas, benämnt Anna Sandmans minne. En prisnämnd, enligt stadgarna, i vilken ingår sekreteraren och sammankallande i tävlingskommittén (numera tävlingssektorn, TÄS) samt en aktiv domare ur klubbens domarkår har årligen att ta ställning till vilket ändamål och till vilken person minnespriset skall utdelas, inom alternativgrupperna: Medlem med framstående tävlingsresultat under året, eller till medlem som nått goda resultat vid utställning eller till medlem såsom erkänsla för förtjänstfullt arbete i klubbens syfte. Nämndens ställningstagande gällande 1970 kommer att offentliggöras vid årsfesten den 11/12 1970. Stadgekommitte för Anna Sandmans minnespris var Rune Nyström och Uno Sund.”

Statuter (förslag fastställt av medlemsmöte 1970-10-21/gm Uno Sund och Rune Nyström):

§1 Den av fru Anna Sandman donerade summan 2 000:– (höjd till 4 000:– 1975 och 5 000:– 1979) insättes på bank och avkastningen (räntan) per år skall utgöra det belopp som det årligen utdelade priset får kosta.§2 Minnespriset är uppsatt år 1970. Priset skall utdelas årligen med början för verksamhetsåret 1969-70 och kan utdelas till något av följande alternativ: Till medlem (1) med framstående tävlingshund under verksamhetsåret, (2) som under verksamhetsåret når goda resultat på utställning, eller (3) såsom erkänsla för förtjänstfullt arbete för klubbens syfte under verksamhetsåret.§3 Pris: Minnespriset utgörs av tennfat.
§4 Styrelsens ordinarie sekreterare, sammankallande i tävlingssektorn (TÄS; tidigare kallad tävlingskommittén) samt en representant (aktiv) från domarkåren utgör den nämnd som utser prismottagaren. Representanten från klubbens aktiva domare kallas i bokstavsordning att verka inom nämnden ett verksamhetsår i taget. Den förstnämnda är sammankallande i nämnden.
§5 Prismottagaren skall av nämnden vara utsedd och styrelsen delgiven senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut.
§6 Skulle inom nämnden inte nås majoritet för någon kandidat, ombedes klubbens ordförande eller vice ordförande att avge sin röst för någon av kandidaterna som föreslagits av nämnden.
§7 Utdelandet av priset skall äga rum under högtidliga former i samband med allmän sammankomst inom klubben. Detta skall ske senast halvår in på nästföljande verksamhetsår.
§8 Klubbmedlem skall äga rätt att till prisnämnden inkomma med förslag på kandidat för erhållande av minnespriset.
§9 Skulle klubben upplösas, uttages donationssumman och utdelas av nämnden i form av minnespriser till då levande medlemmar som utfört förtjänstarbete för klubbens syfte. Medlem som tidigare erhållit detta pris får ej ifrågakomma.

Pristagare Anna Sandmans minnespris

1970 Erik ”Jerker” Eriksson
1971 Kerstin Thunell
1972 Gunilla Andersson
1973 Rune Nyström
1974 Henry Renståhl
1975 Åke ”Fontan” Fondelius
1976 Hans Ahlgren
1977 Åke Hammebring
1978 Maritha Wolrath
1979 Monica Tjernström
1980 Siv Hammebring
1981 Göran ”Ludde” Lundin
1982 Birgitta Lundqvist
1983 Marita Berg
1984 Lennart Johansson
1985 Helena Stenberg
1986 Sören Uppman
1987 Benny Wrangebo
1988 Thure Antehed
1989 Inger Svedin
1990 Kristina ”Tina” Iversen
1991 Inger Bergström
1992 Marie Sverin
1993 Tord & Ulla Hortlund
1994 Maria Yttermyr
1995 Annsofie Wahlström
1996 Richard Fredriksson
1997 Mette Fredriksson
1998 Solveig Rosén
1999 Eva Köman-Hagström
2000 Torbjörn Härlin
2001 Tommy Nilsson
2002 Gunnel Antehed
2003 Christina “Stina” Liljeqvist
2004 Helene Hansson Hamlin
2005 Katarina Kyllmar
2006 Marie Louise Härlin
2007 Lars Nicander
2008 Mimmi Johnsson
2009 Elin Spangenberg
2010 Kjell Pettersson
2011 Thomas Lundin
2012 Ann Högberg
2013 Margareta Skaaret
2014 Lena Sandberg
2015 Marie Larsson
2016 Kjell Tapper
2017 Ann-Marie Gustafson

Bakgrund: Instiftat 2000-04-01 av UBKs styrelse. Beslut om ett pris för bruksprestationer togs efter årsmötet 2000. Detta för att UBK på ett uppskattande sätt skall kunna hedra våra arbetande bruksekipage. Priset utdelas första gången för bruksprovs-prestationer utförda under 1999.

Statuter: Priset tillfaller den hundförare/ekipage i UBK som enligt prisjuryn (se 4 nedan) med egen hund utfört årets bästa prestation/-er i bruks (grupperna SKH, SPH, RPH eller SÖKH i klasserna Akl, Lkl, Hkl och/eller Ekl). Utdelningen sker under festliga omständligheter – motsvarande UBKs årsfest, årsmöte eller i sista hand på annat klubbmöte – iakttagande följande statuter: (1) Priset skall tilldelas förare med hund av brukshundsras, eller till förare med hund av annan ras som på bruksprov deltagit på samma villkor. (2) Prestationerna skall antingen ha utförts i grupp/klass enligt ovan eller i arbete som resulterar i deltagande i motsvarande grupper. I det senare fallet gäller att arbete med problemlösning och målinriktad träning även kan premieras. (3) Vandringspriset tillfaller för alltid den förare som med en eller flera hundar erhållit priset tre (3) gånger. (4) Prisjury skall utgöras av sittande styrelse i Uppsala Brukshundklubb tillsammans med ansvarig i Tävlingssektorn (TÄS) och klubbens domaransvarig. Ordförande för detta förfarande, tillika med utslagsröst vid flera likvärdiga kandidater, är UBKs ordförande.

Pris: Tenntallrik. Den årliga vinnaren av priset – BRUKSHOPPET – får en inskription (= namn + hund) i vandringspriset samt tilldelas även en tung – bruks – apport (1–2–4 kg) anpassad till förarens respektive hund. Styrelsen beskostar inskriptionen i VP samt apporten. Vandringspriset sätts upp för beskådande i klubbstugan och tages ej hem av vinnaren!

Pristagare brukshoppet

1999 Kristina “Tina” Iversen, Kiragårdens Gizzo, SPH
2000 Gunnel Antehed, Lindholmens Chopin, RPH
2003 Karina Kyllmar, Mandylikes Charming Countess, SPH
2004 Ann Högberg, Mandylikes Yield, SPH
2005 Christina “Stina” Liljeqvist, Rapports Dimma, SPH
2006 Marie Louise Härlin, Subtils Idefix, SPH
2007 Susanne Hortlund, Passat Bibbi, SÖKH
2008 Tina Hansson, SBCH Kiragårdens Lycka, SPH
2009 Agneta Fredriksson, Zanzlöza Brummeliza, SPH
2010 Susanna Engström, Iaxedex Clippa, SPH
2011 Eva Molin, Mandylike’s Painstaker
2012 Susanne Hortlund, Passat Bibbi, SÖKH
2013 –
2014 Katarina Kyllmar, Mandylikes Toffee, SPH
2015 Pia Selin, för flitigt arbete med brukssatsningen
2016 Li Hedenström, Brigadens Iwer SÖKH, SPH
2017 Elisabeth Gräslund Berg, Björnsjön’s Miss-Afrodite

Stina har under en lång tid varit en aktiv medlem på Uppsala brukshundklubb. Hon ägnade sig åt flera olika grenar men skogsarbete i form av spår och sök var det som låg henne varmast om hjärtat. Därför delas hennes minnespris ut till ekipage som tävlar aktivt och framgångsrikt i bruksgrenarna spår och sök. Priset tilldelas det ekipage som samlat ihop mest poäng enligt tabellen nedan, på officiella tävlingar det senaste kalenderåret. Om fler än ett ekipage har den högsta poängsumman tillfaller priset det ekipage som tävlat i den högsta klassen. Det finns ingen begränsning i antalet resultat som får räknas in. Priset kan tilldelas medlemmar i Uppsala brukshundklubb och Uppsala hundungdom och endast de tävlingar där ekipaget har tävlat för någon av dessa klubbar får räknas in. Det ekipage som vinner priset tilldelas en pokal graverad med förarens och hundens namn. På Uppsala brukshundklubbs hemsida ska en lista upprättas där pristagarnas namn fylls på allt eftersom. Priset är instiftat år 2015. Resultaten skickas till klubbens sekreterare: elin_nord@hotmail.com. Ange datum, arrangerande klubb, resultat och klass för tävlingarna.

 • Appell godkänd 2 p
 • Appell uppflyttningspoäng 10 p
 • Lägre godkänd 2 p
 • Lägre uppflyttningspoäng 10 p
 • Högre godkänd 2 p
 • Högre klass uppflyttningspoäng 10 p
 • Elitklass godkänd 2 p
 • Elitklass certpoäng 10 p
 • Elitklass cert 20 p
 • SM-start godkänd eller högre poäng 50 p

Pristagare Stinas Liljeqvists minnespris 

2015 Karin Gäredal
2016 Li Hedenström
2017 Jenny Blomqvist

Priset instiftades år 2010

Statuter för beräkning av Årets Agilityhund 
• Tävlan om Uppsala Brukshundklubbs “Årets Agilityekipage” är öppen för ekipage som under året tävlat officiellt för Uppsala Brukshundklubb eller Uppsala Hundungdom.
• Priset tilldelas det ekipage som erhållit årets fem bästa resultat i agility- och hoppklass. Minst ett resultat måste vara från agilityklass och minst ett från hoppklass.
• Tävlingsresultaten omräknas till poäng baserat på placering, antal starter i klassen och klassens svårighetsgrad enligt det uträkningssystem som beskrivs nedan.
• Utöver dessa poäng kan en poäng ut för “odiskat” lopp, förutsatt att loppet inte ger andra poäng.
• Ekipage som under året blivit uppflyttat får tävla om Årets Agilityekipage med resultat från samtliga klasser de tävlat i.
• Minst tre resultat måste komma från tävlingar i Sverige.
• Minst tre resultat måste vara tagna med hundens ordinarie förare.
• Du räknar själv ut dina poäng och skickar dem till elin_nord@hotmail.com, som sammanställer resultaten och utser pristagare. Ange också, förutom poängen, var ni tävlat och vilken placering ni fått.

Mall för poängberäkning Placeringspoäng: 
• 1:a plats – 100, 2:a – 80, 3:a – 60, 4:a – 50, 5:a – 40, 6:a – 30, 7:a – 20, 8:a – 15, 9:a – 10, 10:a – 5 poäng
Tilläggspoäng 
• Vid placering 1-10 delas 1 poäng ut per deltagare i klassen
“Gå runt-poäng” 
• 1 poäng, till ekipage som utan att diska sig deltagit i en officiell klass utan att placera sig bland de tio bästa
Svårighetskoefficienter 
• För att särskilja svårighetsgraden mellan de olika klasserna multipliceras summan av Placeringspoäng och Tilläggspoäng med en ”svårighetskoefficient” enligt nedan. Eventuella ”Gå-runt-poäng” behöver inte multipliceras med någon koefficient.
• Officiell klass I: Placeringspoäng + Tilläggspoäng x 1,0
• Officiell klass II: Placeringspoäng + Tilläggspoäng x 1,3
• Officiell klass III: Placeringspoäng + Tilläggspoäng x 1,5

Beräkningsexempel 
Anna och Fido kommer 2:a av 30 startande på en officiell tävling i klass II. Detta ger 80 placeringspoäng och 30 tilläggspoäng, dvs totalt 110 poäng. Eftersom poängen togs i klass II ska de multipliceras med svårighetskoefficient 1,3 vilket ger Anna och Fido totalt 143 poäng att tillgodoräkna sig till tävlingen om årets agilityhund på Uppsala Brukshundklubb.

Tidigare Pristagare 
2012 Johanna Ehlin med Rally
2013 Kjell Pettersson med Karma
2014 Helen Umberg med Disney
2015 Helen Umberg med Disney
2016 Maria Wilbe med Alice
2017 Lena Sandberg med Vita

Priset instiftades 1999.

Uppsala BK:s vandringspris till Bästa bruksekipage skänkt av Upplandsdistriktet

Priset instiftades år 1999. Priset tilldelas det ekipage som under kalenderåret erhållit den procentuellt högsta sammanlagda poängsumman vid två tävlingar i lägre, högre eller elit-klass bruksprov. De två tävlingarna behöver ej genomföras i samma klass eller grupp. Vid samma poängsumma tilldelas priset det ekipage som har tävlat i den högsta klassen/klasserna.

Tidigare Pristagare 
1999 Mette Fredriksson med Svedens Caxi
2004 Ann Högberg med Mandylikes Yield
2006 Katarina Kyllmar med Mandylikes Tinsel
2007 Katarina Kyllmar med Mandylikes Tinsel
2008 Tina Hansson med Kiragårdens Lycka
2009 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2010 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2011 Jenny Edman med Bröderna Raskenstam Tzuni
2012 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2013 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2014 Ann Högberg med Mandylikes Pommac
2015 Karin Gäredal
2016 Li Hedenström med Brigadens Iver
2017 Jenny Blomqvist med Blackbound Keeley

riset instiftades år 2010.

Priset tilldelas det ekipage som under kalenderåret erhållit den procentuellt högsta sammanlagda poängsumman vid tre tävlingar i lydnadsklass 1, 2 eller 3. De tre tävlingarna behöver ej genomföras i samma klass eller grupp. Vid samma poängsumma tilldelas priset det ekipage som har tävlat i den högsta klassen/klasserna.

Tidigare Pristagare 
2010 Birgitta Anden med Lizzie
2011 Mimmi Johnsson Berger med Tingel
2012 Anette Broberg med Bixa
2013 Lovisa Nilsson med Cinna
2014 Elisabeth Sterner med Ella
2015 Marie Wallin
2016 Agneta Fredriksson med Chiltanas Iron Inpossibel
2017 Bodil Olsson med Cayenne

Priset instiftades år 2015 av Uppsala brukshundklubbs styrelse. Priset tilldelas det ekipage som under kalenderåret erhållit den högsta sammanlagda poängsumman vid tre tävlingar i rallylydnad. Poängen för varje av de tre tävlingarna räknas ut enligt följande:

 • Nybörjarklass – resultatet + 0 poäng
 • Fortsättningsklass – resultatet + 5 poäng per start
 • Avancerad klass – resultatet + 10 poäng per start
 • Mästarklass – resultatet + 15 poäng per start
 • Placering 3: +5 poäng
 • Placering 2: +10 poäng
 • Placering 1: +15 poäng

De tre tävlingarna behöver ej genomföras i samma klass. Vid samma poängsumma tilldelas priset det ekipage som har tävlat i den högsta klassen. Vinnaren av priset får en pokal eller liknande med förarens och hundens namn ingraverat. Ange datum, arrangerande klubb, resultat och klass för de tre tävlingarna.

Tidigare pristagare 

2015 Frida Hagelin
2016 Gunilla Byberg
2017 Gunilla Byberg

Detta är två olika priser, en för årets IPO och en för årets BSL

Klass 1 – poäng x 1,1
Klass 2 – poäng x 1,2
Klass 3 – poäng x 1,3

Endast 1 start räknas

Detta innebär att fyra priser ges ut – sök, spår, rapport och skydd. Max 2 starter får räknas.

Räkna % av maxpoäng, får man t.ex 90% så är det 90 poäng.

Appell + 0 poäng
Lägre + 10 poäng
Högre + 20 poäng
Elit + 30 poäng
Godkänd + 10 poäng
Uppflytt/certpoäng + 20 poäng

Maxpoäng Sök, Spår och rapport

Appell: 250
Lägre: 600
Högre: 600
Elit: 650

Maxpoäng skydd

Lägre: 600
Högre: 700
Elit: 800

Gäller TSM och TEM officiell tävling

Klass 1 deltagande i tävling 3 p
100 p 0 fel = 10 p
100 p oavsett antal fel= 8p
Klass 2 deltagande på tävling= 4 p
100 p 0 fel = 15 p
100 p oavsett antal fel= 13 p
Klass 3 deltagande på tävling =5 p
100 p 0 fel= 20 p

100 p oavsett antal fel=18 p

Uppflyttning till nästa klass 5 p
Klassvinst totalen= 8 p
Andra placering totalen = 7 p

Tredje placering totalen = 6 p

Första placering Delsök= 5 p
Andra placering del sök = 4 p

Tredjeplacering del sök = 3 p

SSE klass1 = 1 p
SSE klass 2 =2 p

SSE klass 3 =3 p

GODKÄNT DP=1 p

Per tävlingsgren                         50 poäng
Per tävlingsstart                         1 poäng

Endast officiella tävlingsgrenar/tävlingsstarter. Endast godkända starter.

Funktionär

Så du vill hjälpa till? Toppen!!

Det finns många uppgifter på en brukshundklubb. Vi är en ideell förening och lever på medlemmarnas eget engagemang i verksamheten. Vi behöver alltid hjälp inom våra sektorer och med figuranter och funktionärer till våra tävlingar.

Vi uppmuntrar Dig verkligen att kontakta oss och berätta vad Du är intresserade av att hjälpa till med! 

Belöningarna kan vara många, t.ex. att lära dig nya saker att ta med i din egen hundträning, eller kanske bara att få ett tacksamt leende av en tävlande du just hjälpt hitta rätt.

Vill du engagera dig i klubbens organisation?
Vill du engagera dig i klubbens verksamhet bör du ta en titt på våra sektorer för att se inom vilka områden du kan tänkas vara intresserad att hjälpa till. Kontakta sedan respektive sektorsansvarig/ sammankallande så försöker vi hjälpa dig att hitta rätt.

tavling[at]uppsalabrukshundklubb.se Utskott för tävlingsverksamhet
hus[at]uppsalabrukshundklubb.se Utskott för hundägarutbildningen
tjh[at]uppsalabrukshundklubb.se Utskott för samhällsnytta
rus[at]uppsalabrukshundklubb.se Utskott för avel och hälsa

Vill du hjälpa till på en tävling?

Alla hjälpande händer är välkomna! Är du intresserad av att hjälpa till ska du kontakta funktionärsgruppen (via mail) så försöker vi hjälpa dig att hitta rätt. Att vara funktionär på en tävling är väldigt kul, man får se och inspireras av duktiga ekipage, lära sig mer om hundsport samtidigt som det är ett bra sätt att komma in i klubben och lära känna nya människor. Det spelar ingen roll om du har mycket erfarenhet av de olika hundsporterna eller ingen alls, det finns en plats för alla – och alla behövs!

Vad finns det då för olika uppgifter och vad skulle passa dig bäst? Här följer en del av dem:

Till lydnadsmomenten, både i lydnad och bruksgrenarna, behövs skrivare som noterar domarnas poäng och kommentarer på respektive moment. För att vara skrivare behöver du inga speciella förkunskaper och det är en passande uppgift för nybörjaren.

I appell och lägre klass i bruksgrenarna ingår momentet budföring. Hunden ska här springa en sträcka från sin förare till en mottagare. Där ska den sätta sig i fotposition innan den på kommando återvänder till föraren. En mottagare i budföring bör vara hundvan.

I bruksmomentet spår behövs morgonpigga funktionärer som hjälper till att lägga ut spåren inför tävlingarna. Det innebär ofta att man behöver åka ut till spårmarkerna någon gång innan själva tävlingsdagen och rekognosera så att man sedan går ett spår med rätt längd och med ett avslut på rätt plats. En spårläggare bör ha tillgång till bil och får självklart reseersättning av klubben.

När ett spårekipage nått slutet av spåret möts denne av mottagaren som noterar tiden och tar emot upphittade spårpinnar vilka sedan avlämnas till tävlingsledaren. Det är vanligt att de som varit spårläggare och redan finns på plats ute i spårmarkerna också är mottagare. En spårmottagare bör ha tillgång till bil och får självklart reseersättning av klubben.

Bruksmomentet sök är svårt att få en glimt av som publik, men figuranten kommer att ha första parkett. Som figurant får du gömma dig på anvisad plats i en sökruta, för att sedan invänta att hunden hittar dig. Sökfiguranten behöver åtminstone vara bekant med bruksgrenen sök samt klara av att sitta stilla en längre stund. (Nya regler är på gång som kräver utbildning för sökfiguranter.)

Skott ingår i flera olika bruksmoment. Skytten står under tävlingsledarens ledning och följer dennes instruktioner. Är man skytt på en rapporttävling är man placerad ute i skogen längs rapportsträckan, medan man som skytt på en platsliggning är placerad på eller i närheten av lydnadsplanen.

På tävling är köket en av de viktigaste funktionerna. Vid sök- och spårtävlingar fixar man smörgåsar och kaffe som ska ut till funktionärerna som är i skogen. När de återkommer från skogen och är hungriga vill de gärna ha något varmt att äta, tex pyttipanna. I kafeet säljs smörgåsar, fikabröd, kaffe/te dricka och våffla/korv till de tävlande/publiken. Här inne har du möjlighet att träffa trevliga människor som kommer till klubben och tävlar. Du har även en bra utsiktsplats att se på tävlingarna.

Funktionärsroller i agility

Står på planen och dömer det ekipage som är på banan. Domaren ger startsignal till startande ekipage och kontrollerar också att hunden inte har något halsband på sig under loppet. Domaren är oftast den person som ritat banan och fastställer referenstiden.

Ansvarar för anmälningar vid starten. Ser till att rätt ekipage kommer in på banan i rätt startordning och ser till att det blir bra ”flyt”

Håller ögonen på domaren under hela loppet och rapporterar domartecken till skrivaren som antecknar hinderfel, vägran och diskvalificering.

Skriver ner alla hinderfel under loppet som rapporteras av domaren via den funktionär som är ”ögon”.

Tar tiden på ekipaget som ett komplement till den automatiska tidtagningen. I det fall den automatiska tidtagningen inte skulle fungera så gäller tidtagarens tidtagning. Har man ingen automatisk tidtagning brukar man vara två tidtagare.

Ser till att flytta kopplet som föraren tar av sin hund från start till mål för att föraren lätt ska kunna koppla upp sin hund efter genomfört lopp. Kan ibland vara samma person som tidtagare.

Sitter vid sidan av banan och lägger upp hinderbommar som rivs, rättar till tunnlar som flyttat på sig, rättar till släpet på platta tunneln. Kan vara en eller flera hinderfixare runt banan.

Lägger kontinuerligt in resultat i datorn, kontrollerar mot det skrivaren har noterat, lägger över resultaten på ett usb minne och lämnar till tävlingsledaren.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.